2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Planın TBMM Genel Kurulundaki...

415 0
415 0

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Planın TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde, Planın Cumhurbaşkanlığına geri verilmesine ilişkin 29 önerge verildi. Önergelerden 8’i geri çekildi, görüşülen diğer önergeler ise kabul edilmedi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Plana göre, bugünün üretim yapılarında yüksek maliyetlerle kısıtlı kaynaklardan karşılanan enerjinin, yeni teknolojik dönüşümler ile bağımsız ve çok çeşitli yeni ve temiz kaynaklara erişimin sağlanması sonucunda, üretim ve tüketim denklemindeki rolünün azalması mümkün olabilecek; petrol bağımlılığı gelecekte tümüyle sona ermese de güneş, rüzgâr, nükleer dâhil olmak üzere temiz enerji kaynaklarının kullanımı daha da yaygınlaşacak. Buna paralel olarak, karbon yakalama, kullanma ve depolama, yeşil hidrojen, batarya gibi yeni teknolojik imkânlar daha çok öne çıkacak, küresel emisyonların büyük oranda azaldığı dünyamız sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamaların hâkim olduğu bir yer haline gelebilecek.

Öte yandan, temiz enerjiye geçiş hızlandıkça enerji sektöründeki kritik minerallere olan talebin önemli ölçüde artacağı öngörülmekte olup kritik minerallerin uygun maliyetli ve sürdürülebilir tedarikini güvence altına almanın önemi artacak. Planda, kullanım ömrü tamamlanan güneş paneli ve batarya gibi ekipmanların çevreye olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi ve döngüsel ekonomiye geçişin sağlanması amacıyla geri dönüşüm tesislerinin yaygınlaştırılacağı belirtiliyor.

Enerji Sektörü Hedeflerinde, TEİAŞ verilerine göre Ekim 2023 sonu itibariyle 11.025 MW olan güneş enerjisi kurulu gücünün 2023 sonunda 11.350 MW’a, 2028 yılında ise 30.000 MW’a ulaşması öngörülüyor

12. Kalkınma planında yeşil ve dijital dönüşümü odağa alan, sanayi sektörünün İklim değişikliğiyle mücadelede azaltım, uyum, kayıp ve zararların telafisi, finansman, teknoloji geliştirme ve transferi, kapasite geliştirme konularında çeşitli adımlar atılmıştır. Plan kapsamında, temiz enerji üretimi ve enerji verimliliği, sanayide yeşil dönüşüm, sürdürülebilir ulaşım döngüsel ekonomi, yeşil altyapı desteklenecek teşvikler verilecek.

İlgili Genel Başlıklar

427.1. Sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm teknolojilerinin benimsenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Ar-Ge faaliyetleri ve teknoloji transferi desteklenecektir.

427.2. Mevcut OSB’lerde, endüstri bölgelerinde (EB) ve küçük sanayi sitelerinde (KSS), ortak kullanıma yönelik yeşil dönüşüm projeleri tasarlanacak, Yeşil OSB ve Yeşil EB’ler yaygınlaştırılacaktır.

427.3. Temiz enerji üretimi ve kullanımı teşvik edilecektir.

427.4. Atıkların endüstriyel kullanımı ve döngüsel ekonomi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

427.5. KOBİ’lerin yeşil dönüşüme yönelik farkındalıkları artırılacak ve sektörel dönüşüm profilleri oluşturulacaktır.

427.6. Başta yeşil mutabakat olmak üzere yeşil dönüşümle ilgili sektörel değerlendirmelerin yapılması ve dönüşüm stratejilerinin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

427.7. İşletmelerin enerji verimliliği uygulamalarına yönelik destekler artırılacak, tesis ve süreç optimizasyonuna katkı sağlayan enerji verimliliği ve tasarruf potansiyeli yüksek teknolojik yatırımlar desteklenecektir.

427.8. Karbon ve su ayak izi hesaplama ve doğrulamasında standartlaştırılmış ulusal uygulamalar geliştirilecektir.

427.9. Yeşil sanayi işletmelerinin yetkin dönüşüm danışmanlarının belgelendirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır.

427.10. Sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için altyapı oluşturulacaktır.

427.11. Sıfır kirlilik hedefine yönelik emisyonlarını azaltarak enerji ve kaynak verimli üretim yaptığını raporlayan tesislerin temiz üretim yaptıklarını gösterecek şekilde sertifikalandırılmaları sağlanacaktır.

427.12. Sanayinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanacaktır.

427.13. Yeşil dönüşüm kapsamında başta hidrojen değer zinciri içerisindeki üretim, depolama, taşıma ve sanayide kullanım süreçleri ile ilgili olarak bileşen, ekipman ve sistemlerin yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi desteklenecektir.

428. İmalat sanayiinde dijital dönüşümün gelişimi desteklenecektir.
432.4. Sanayinin yeşil dönüşümü konusunda kamu ve özel sektörün kurumsal kapasitesi geliştirilerek farkındalık artırılacaktır.

438.4. Döngüsel ekonomiye geçiş kapsamında ürün yaşam döngüsü yöntemi yaygınlaştırılacaktır.

2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt