Ankara Bayındır Barajında Yüzer Güneş Enerji Santrali Yapımı için İhale Yapılacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü AR-GE Dairesi Başkanlığı, Ankara Bayındır Barajında 1 MW kurulu güçte, Yüzer Güneş Enerji Santrali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale...

426 0
426 0

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü AR-GE Dairesi Başkanlığı, Ankara Bayındır Barajında 1 MW kurulu güçte, Yüzer Güneş Enerji Santrali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edileceğini duyurdu.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Numarası :  2022/955314 

Özet Bilgiler:

İhale Kayıt No

2022/955314

İhale Adı

Ankara Bayındır Barajında Yüzer Güneş Enerji Santrali

İhale Türü – Usulü

Yapım – Pazarlık – Pazarlık (MD 21 E)

Kısmi Teklif

Verilemez

İhale Branş Kodları (OKAS)

45251100

İhale Onay Tarihi

21.09.2022

İlanın Şekli

İhale İlanı

İşin Yapılacağı Yer

Ankara İli Mamak ilçesi Bayındır Barajı

İhale Yeri – Tarihi – Saati

Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 Destek Hizmetleri Başkanlığı 1. Kat İhale Odası 06050 ALTINDAĞ/ANKARA – 17.10.2022 10:30

İhale Durumu

İhale İlanı Yayımlanmış

1-İdarenin
a) Adresi : KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 03126161669 – 0312 324 53 01
c) Elektronik Posta Adresi : burcin.yilmazel@aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Ankara Bayındır Barajında Yüzer Güneş Enerji Santrali Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara İli Mamak ilçesi Bayındır Barajı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 Destek Hizmetleri Başkanlığı 1. Kat İhale Odası 06050 ALTINDAĞ/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 17.10.2022 – 10:30

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.
4.1.4İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 25.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale Konusu İş; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan her hangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7 maddesi ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’ncü maddesine istinaden;

Fotovoltaik Güneş Paneli veya Inverterden oluşan Elektrik Üretim Tesislerine ait iş bitirmeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisi veya Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Hacı Bayram Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:70 Destek Hizmetleri Başkanlığı 1. Kat İhale Odası 06050 ALTINDAĞ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Ayrıntılı bilgiye ihale yıl ve numarasını girerek buradan ulaşabilirsiniz.

İhale Yıl: 2022

İhale Numarası: 955314

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt