Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı

Teminat, tadil bedelleri hesaplanmaları ile şirket pay devirleri konularında değişiklikler yapıldı

1529 0
1529 0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde değişilikler yapıldı.

Düzenleme ile teminat ve tadil bedelleri hesaplamalarında değişiklik yapıldı, aile üyelerine pay devri ve TMSF yönetimindeki önlisans sahibi şirketlerin ortaklık yapısının değişmesi mümkün hale geldi.

Teminat bedeli belirleme hesaplamasında değişiklik yapıldı

Düzenlemenin lisans başvurularını düzenleyen 20. maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik ile lisans işlemleri için kuruma sunulacak teminatın belirlenmesinde EPDK’ya önlisans kapsamında sunulan teminat tutarının düşürülmesi uygulaması sonlandırıldı.

Bu bedeller artık yalnızca kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutarda ve üretim tesisi için EPDK tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek koşuluyla, Kurul kararıyla belirlenen tutarda uygulanacak.

Bilgi işlem merkezleri yurt dışında olabilecek

Düzenleme ile yatırımcıların yaptıkları iş ile ilgili veri işleme veya veri depolama amacı ile kuracakları veya hizmet alacakları bilgi işlem merkezlerinin Türkiye’de olma zorunluluğu kaldırıldı.

Bununla birlikte yatırımcılara üçüncü kişilerin bu verilere erişimi ve hukuka aykırı şekilde kullanımının önlenmesi için her türlü teknik ve idari tedbiri alma zorunluluğu getirildi

Kısmen devreye girmiş santrallerin lisans tadil bedelleri düşecek

Lisans tadil bedellerinin belirlendiği 43 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına eklenen ‘’kısmi işletmede olan üretim tesisleri için işletmede olmayan ve süre uzatımına konu olan kurulu güç miktarı’’ ifadesi ile kısmen devreye girmiş santrallerin ödeyecekleri lisans tadil bedellerin düşmesi sağlandı.

Önlisans teminatlarının iade edilme kapsamı genişledi

Önlisans başvurularında EPDK’ya sunulan teminatın iade edilme durumlarını belirleyen 45. maddenin birinci fıkrasının b bendinde yapılan değişiklik ile teminatların önlisansın tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenle idare tarafından sona erdirilmesi dışında yine tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle sona ermesi halinde de iade edileceği hükmü getirildi.

Pay devri hakkının kapsamı genişletildi

Yönetmeliğin pay devirleri işlemlerini düzenleyen 57. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bendler ile ön lisansa sahip şirketlerde eşler ve birinci derecede kan hısımlığı bulunan kişiler arasında pay devirleri mümkün hale geldi.

Aynı zamanda TMSF tarafından el konulan, ön lisans sahibi şirketlerin de ortaklık yapılarının doğrudan ve dolaylı değişimleri de artık mümkün olacak.

Pay devirleri için lisans tadil bildirim süreleri belirlendi

Yönetmeliğin 57. maddesinin ikinci fıkrasının son bölümüne eklenen ifadeler ile pay devirlerinin tamamlanma tarihlerinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması ve sekizinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydı ile onay alınmasını gerektirmeyen diğer değişikliklerin Kuruma bildirilmesi ve bu değişiklikler için gerekmesi halinde, değişiklik tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunlu olduğu hükümleri getirildi.

57. maddeye sekizinci fıkra olarak aşağıdaki bölüm eklendi;

‘’Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler hariç olmak üzere, lisans sahibi bir tüzel kişinin yurtdışında yerleşik tüzel kişi ortağının ortaklık yapısındaki değişikliklerden kaynaklanan dolaylı ortaklık yapısı değişikliği ile söz konusu yurtdışında yerleşik tüzel kişi vasıtasıyla ilgili lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişikliğine neden olan veya bu sonucu doğuran işlemler için en geç bir yıl içerisinde Kuruma bilgi verilmesi ve bu değişiklikler için gerekmesi halinde bilgi verildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunludur.”

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt