EPDK, 2021 yılı YEKDEM başvuru tarihinin 2 Kasım’da dolacağını duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılı için YEKDEM başvurularının alınmaya başladığını ve başvuru tarihinin 2 Kasım’da dolacağını açıkladı. EPDK’nın web sitesinde yaptığı duyuru şöyle: 2021 yılı YEKDEM...

979 0
979 0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılı için YEKDEM başvurularının alınmaya başladığını ve başvuru tarihinin 2 Kasım’da dolacağını açıkladı.

EPDK’nın web sitesinde yaptığı duyuru şöyle:

2021 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında:

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) gereğince hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) 01/10/2013 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YEKDEM Yönetmeliğinin 5 inci maddesi YEK Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) yapılacak başvuruları düzenlemektedir.

YEKDEM Yönetmeliğinin 5 inci ve devamı maddeleri uyarınca 2021 yılında YEKDEM’den yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle) tarihi sonuna kadar Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. YEKDEM Yönetmeliğinde yapılan ve 21/04/2018 tarihli ve 30398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren mevzuat uyarınca YEKDEM başvuruları Kurumumuz tarafından elektronik ortamda alınmaktadır.

Bu sebeple üretim lisansı sahibi tüzel kişiler YEKDEM başvurularını muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi olarak yetkilendirdikleri gerçek kişiler aracılığıyla elektronik ortamda yapabileceklerdir. Bu doğrultuda muhatap yetkilisi veya lisans yetkilisi bulunmayan üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun ve elektronik ortamda doldurulmuş bir yazının eki olarak yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı bir nüshasını Kuruma sunmaları gerekmektedir. Söz konusu yetki belgeleri Kurumumuzca incelenecek ve yetkilendirilen kişilerin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler adına YEKDEM başvurusu yapabilmeleri için elektronik ortamda gerekli tanımlamalar yapılacaktır. Yetki belgelerinin usulüne ve gerçeğe uygun bir şekilde Kuruma sunulmasından üretim lisansı sahibi tüzel kişiler sorumludur. Başvuru yapacak üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına başvuru yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait yetki belgelerinin aslını ya da noter onaylı nüshasını Ek-1’de yer alan dilekçe formatına uygun bir yazının eki olarak ivedilikle Kuruma elden veya posta yoluyla sunmaları büyük önem arz etmektedir. Yetki belgelerinin Kuruma posta ile gönderilmesi halinde postaya verilme tarihi ile ilgili oluşabilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususlarına önem verilmelidir.

YEKDEM başvuruları kapsamında daha önce Kurumumuza yetki belgeleri sunulan yetkililerin değiştirilmek istenmesi veya bu yetkililerinin yetki sürelerinin sona ermesi durumunda, üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni yetki belgelerinin yukarıda belirtildiği şekilde Kurumumuza sunulması gerekmektedir. Üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce yetkilendirilen kişiler, başvuru sistemi içindeki “Yetkilerim” bölümünden hangi üretim lisansları için ne kadar süreyle yetkili olduklarını görebilmektedir.

YEKDEM başvuruları elektronik ortamda yapılmadan önce başvuruların doğru ve sorunsuz yapılabilmesi için başvuru ile ilgili oluşturulan ve Ek-2’de yer alan Başvuru Sistemi Kullanım Kılavuzunun incelenmesi akabinde başvuru işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvurular ilgili mevzuat uyarınca elektronik ortamda alınacak, elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 2021 yılı YEKDEM başvuruları kapsamında istenen bilgiler sonucu oluşacak başvuru dilekçesi ve bilgi formuna ait format 23/07/2020 tarihli ve 31203 sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiş olup, 4/08/2020 tarihli ve 31203 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. YEKDEM başvurusunun geçerli olması için başvuru kapsamında oluşan ve ekinde bilgi formu olan başvuru dilekçesinin başvuru yapmaya yetkili kılınan kişi tarafından elektronik ortamda imzalanması gerekmektedir. Başvuru dilekçesi imzalanmayan başvurular geçerli başvuru olarak kabul edilmeyecektir. Başvuru ekranında; başvuru dilekçesinin imzalanması halinde “İmzalandı”, ilgili uzmana sevki gerçekleştiğinde “İşlemde” ve Kurul Kararı ile Nihai YEK Listesi’nin onaylanması durumunda “Onaylandı” ibareleri yer alacaktır. Ayrıca başvuru yapmaya birden fazla kişinin yetkilendirilebilmesine izin verilecek iken bu kişilerin müşterek imza ile başvuru yapması mümkün olmayacaktır. Bu başvurular kapsamında yapılacak yetkilendirmeler ile ilgili tüzel kişilerin bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

YEKDEM başvuruları 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, YEK Kanunu, YEKDEM Yönetmeliği ve elektrik piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde incelenmektedir. YEKDEM’den 2021 yılında yararlanmak isteyen üretim lisansı sahiplerinin başvurularına konu üretim tesislerinin;

1 Kasım 2010 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması,
Başvuru tarihi itibarıyla geçici[1] kabulü yapılarak tamamen ya da kısmen işletmeye alınmış olması,
gerekmektedir. YEKDEM başvurusuna konu üretim tesisine ilişkin hazırlanan geçici kabul tutanaklarının kapak sayfasının ve mahallin en büyük mülki amire sunulan nüshasının başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bahse konu kapak sayfası ve mahallin en büyük mülki amirine sunulan nüshaya ilişkin örnek Ek-3’te yer almaktadır.

2021 yılında YEKDEM’den yararlanmak amacıyla 2 Kasım 2020 tarihi sonuna kadar Kuruma elektronik ortamda başvuru yapan kişilerden YEKDEM başvurularını sonlandırmak isteyenlerin taleplerini en geç 2 Kasım 2020 tarihi sonuna kadar Kurumumuza yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

YEKDEM ile ilgili lisanslı ve lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-72/elektrikyekdem adresinde “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. YEKDEM ile alakalı Kurumumuz tarafından herhangi bir dosya kontrolü ve eksiklik bildirimi yapılmayacak olup, YEKDEM Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği 5 inci maddeye göre yapılan başvurulardan tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler değerlendirmeye alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayrıntılı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt