Güneş enerjisinde toplam 1000 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihale ilanı yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın güneş enerjisinde toplam 1000 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihale ilanı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. İlana göre, güneş enerjisi santrallerinin kurulması...

1357 1
1357 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın güneş enerjisinde toplam 1000 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihale ilanı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlana göre, güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 500 megavat, Hatay’ın Erzin ilçesinde 200 megavat ve Niğde’nin Bor ilçesinde 300 megavat gücünde olacak şekilde bağlantı kapasitelerinin ve ilgili YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik 3 ayrı ihale gerçekleştirilecek. İhalelere tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar katılabilecek.

Başvurular 31 Ocak 2019’a kadar alınacak

Başvuruların 31 Ocak 2019 saat 12.00’ye kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edileceği belirtilen ilanda, yapılan başvuruların aynı tarih ve adreste saat 14.00’ten itibaren detaylı inceleneceği bildirildi. Yarışmaların yapılacağı yer, tarih ve saat ise daha sonra açıklanacak.

İhalelerin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 6,5 dolar/cent

İhalelerin başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 6,5 dolar/cent, elektrik enerjisi alım süresi ise YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN

TAHSİSİNE İLİŞKİN YARIŞMA İLANI

1 – İdare Bilgileri

İdarenin

Adı : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi : Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166, 06520 Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası : 0 312 295 51 10

Faks Numarası : 0 312 295 50 05

Elektronik Posta Adresi : yeka@enerji.gov.tr

2 – Yarışma Bilgileri

Yarışmaların;

a) Niteliği, Türü, Miktarı : 09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Yönetmelik) esaslarına göre güneş enerjisi santrallerinin kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 (beşyüz) MWe, Hatay-Erzin’de 200 (ikiyüz) MWe ve Niğde-Bor’da 300 (üçyüz) MWe gücünde olacak şekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 (otuz) yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak 3 (üç) ayrı yarışma yapılmasıdır.

b) Yarışmalara katılabilme şartları ve istenen belgeler

Yarışmalara ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar başvurabilir. Yarışmalara katılabilmenin diğer şartları ve yarışmalarda istenen belgeler Şartnamede yer almaktadır.

c) Şartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer

Şartname bedeli 5.000 (beşbin) TL olup, birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, Şartname bedeli her bir yarışma için ayrı ayrı yatırılır. Bedelin yatırılacağı banka işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Hesap ismi (Alıcı) : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Şube Adı : T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi

Hesap No (IBAN) : TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015

Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, Şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

ç) Başvuru yeri, tarihi ve saati

Başvurular, 31.01.2019 tarihi saat 12.00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14.00’da başlanarak detay incelemeye geçilecektir.

d) Yarışmaların yeri, tarihi ve saati

Yarışmaların yeri, tarihi ve saati, İdare tarafından yarışmacılara bildirilecektir.

3 – Teminat Türü ve Tutarı

Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa-Viranşehir için 3.000.000 (üçmilyon) ABD Doları, Hatay-Erzin için 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) ABD Doları, Niğde – Bor için 2.000.000 (ikimilyon) ABD Doları tutarında teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, her bir yarışma için ilgili tutarda düzenlenmiş teminat mektupları ayrı ayrı sunulur. Yarışmanın kazanılması halinde ise, Sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Şartnamede verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle, kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa – Viranşehir için 15.000.000 (onbeşmilyon) ABD Doları, Hatay – Erzin için 8.000.000 (sekizmilyon) ABD Doları, Niğde – Bor için 12.000.000 (onikimilyon) ABD Doları tutarında teminat mektubu İdareye sunulacaktır. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecektir.

4 – Yarışmaların Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi

• Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı : 6,50 ABD Dolar-cent/kWh

• Elektrik Enerjisi Alım Süresi : YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl

5 – İdare, Yarışmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. İdare başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt

1 comment

  1. Recharge Cevapla

    Hi,
    do you know what the government plans are after cancelling the 1GW solar PV tender? Will there be another date for the auction? Do you have any comment on this?

    Many thanks, best regards,

    Bernd Radowitz, Europe Editor, Recharge