Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik güncellendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin 17 Ocak 2022...

780 0
780 0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30 Haziran 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin 17 Ocak 2022 tarihli sayısında yayımlanarak güncellendi.

Güneş enerjisine dayalı önlisans veya lisanssız elektrik üretim faaliyeti başvurularının teknik değerlendirmeleri ile önlisans, üretim lisansı veya lisanssız üretim faaliyeti kapsamındaki tadil taleplerinin değerlendirmelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları belirleyen yönetmelikte, 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirildi: a) ASSA (Azami Santral Sahası Alanı): Santral sahasının düzlemsel yüzölçümünün tesisin toplam elektriksel gücüne bölünmesi ile elde edilen m2/MWe cinsinden değeri,

b) Bağdaşmaz alan: Önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahaları, arazi uygulamalı lisanssız elektrik üretimi faaliyeti başvuruları kapsamında Genel Müdürlük tarafından uygun bulunmuş santral sahaları, santral sahası değişikliği talepleri kapsamında uygun bulunan ve geçerliliği devam eden santral sahaları ve YEKA Yönetmeliği kapsamında önerilen veya ilan edilen yenilenebilir enerji kaynak alanlarını,

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri başvurularının teknik değerlendirilmesini kapsayan yönetmelik ifadesi “Güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi” şeklinde değiştirilmiştir. Güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularının teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgelerin tamamı EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde güneş enerjisine dayalı önlisans başvurusunun teknik değerlendirmesi yapılmaz ve bu durum EPDK’ya bildirilir:

a) Önlisans başvurusu kapsamında gönderilen bilgi ve belgelerden herhangi birinin eksik, hatalı veya belirtildiği şekilde düzenlenmemiş olması. b) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının EK-1’de yer alan ilgili yönteme göre belirlenmemiş olması. c) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının kullanılamaz alan veya bağdaşmaz alan içerisinde bulunması veya bu tür alanlarla kesişmesi. ç) Önlisans başvurusunda belirtilen GÖİ’lerin EK-3’te yer alan yönteme göre santral sahasını temsil edecek yerde bulunmaması. d) Önlisans başvurusu için Genel Müdürlük tarafından hesaplanan ASSA değerinin, EK-4’te belirtilen ilgili değer ile bu değerin %35’i (yüzde otuz beş) arasında olmaması. e) Önlisans başvurusunda belirtilen santral sahasının herhangi bir RES-YA içerisinde yer alması veya asgari %25’inin (yüzde yirmi beş) RES-YA ile kesişmesi. f) Önlisans başvurusunun, YEKA Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı olarak Resmî Gazete’de yayımlanan bir yarışma ilanı kapsamında belirtilen herhangi bir bağlantı bölgesi ile kesişmesi veya çakışması ve bu başvurunun, yarışma ilan tarihi ile ilan sonrasında tahsis edilecek alanların Resmî Gazete’de YEKA olarak ilan edilmesine kadar geçen süre içerisinde yapılmış olması.

“Güneş Ölçüm İstasyonu bilgisi, depolama taahhütlü ve yardımcı kaynağı güneş olan hibrit tesislerde aranmayacak”

➡ Yönetmelik değişikliği ile elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişiler tarafından yapılan güneş enerjisine dayalı önlisans başvuruları ile yardımcı kaynağı güneş olacak şekilde, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan başvuruların teknik değerlendirmesinde Güneş Ölçüm İstasyonu (GÖİ) bilgisi ve varsa GÖİ’lerin santral sahasını temsil etme şartı aranmayacak. ➡ Önlisans veya üretim lisansında yer alan bilgilerde (ünite sayısı, ünite güçleri, santral sahası köşe koordinatları, teknoloji türü, tesis toplam kurulu gücü ve benzeri) değişiklik yapılması yönündeki talepler ile mevcut önlisans veya üretim lisansına elektrik depolama tesisi ilavesi için yapılan başvuruların değerlendirmesi amacıyla Bakanlık resmi internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgelerin tamamı EPDK tarafından Genel Müdürlüğe gönderilecek. ➡Güneş enerjisine dayalı olarak düzenlenmiş önlisans veya üretim lisansının birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yapılan tadil başvuruları için yardımcı kaynağın türüne göre varsa ilgili mevzuatı kapsamında teknik değerlendirme yapılacak. Yardımcı kaynak kullanılacak tesisin güneş enerjisine dayalı önlisans veya üretim lisansına derç edilmiş santral sahası içerisinde olması halinde uygunluk yazısı düzenlenerek EPDK’ya gönderilecek. ➡12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği (LÜY) kapsamında yapılan güneş enerjisine dayalı başvurular için Genel Müdürlük tarafından sadece arazi uygulamalı başvuruların değerlendirmesi yapılır. LÜY kapsamında yapılan güneş enerjisine dayalı arazi uygulamalı bir başvuru için bağlantı görüşünün ilgili şebeke işletmecisi tarafından olumlu bulunması halinde değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla Bakanlık internet sayfasında duyurulan bilgi ve belgeler ilgili şebeke işletmecisi tarafından Yenilenebilir Enerji Projeleri Değerlendirme ve İzleme Sistemi (YEPDİS)’e girilir. LÜY kapsamında yapılan güneş enerjisine dayalı arazi uygulamalı başvurular için YEPDİS’e girilen bilgi veya belgelerde aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde LÜY kapsamında gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla Genel Müdürlük tarafından ilgili şebeke işletmecisi bilgilendirilir. ➡İstisnai durumlarda; birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi başvuruları hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında sunulan santral sahasının herhangi bir RES-YA ile olan kesişme ve/veya çakışması nedeniyle başvurunun uygun bulunmaması durumunda; bu kesişme/çakışma alanında herhangi bir kamu kurumu ve kuruluşunca ilgili mevzuatı çerçevesinde rüzgâr türbini kurulmasına izin verilmeyeceğinin veya bahse konu kesişme ve/veya çakışma alanına ait mülkiyet haklarının başvuru sahibine ait olduğunun belgelendirilmesi halinde teknik değerlendirme/değerlendirme yapılacak.
Yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz. Yönetmelik Ekler’ine buradan ulaşabilirsiniz.
Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt