Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamuda enerji tasarruf miktarı karşılığında...

734 0
734 0

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamuda enerji tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesaplamasında değişiklik yaptı.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında hazırlanan tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında, şartnamede belirlenen birim enerji fiyatları kullanılacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun Tüketici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla şartnamede birim enerji fiyatları için yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranı belirlenecek. Şartnamede birim enerji fiyatları için enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanacak ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanacak.

Enerji üretimine yönelik önlemler olması durumunda, birim enerji fiyatı ve/veya enflasyon oranı tanımlanabileceği gibi isteğe göre şartnamede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan birim fiyatları esas alan fiyat farkı mekanizması da tanımlanabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1– 15/4/2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tasarruf doğrulama raporundaki doğrulanan yıllık tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında, şartnamede belirlenen birim enerji fiyatları kullanılır. İdare, Türkiye İstatistik Kurumunun Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen son 15 yıla ait yıllık ortalama fiyat artış oranını aşmamak şartıyla şartnamede birim enerji fiyatları için yıllık bazda uygulanacak enflasyon oranı belirleyebilir. Doğrulanan toplam tasarrufun tutarı, tasarruf doğrulama raporundaki her enerji verimliliği önleminde doğrulanan yıllık enerji tasarrufu miktarı ile şartnamede belirlenen ilgili tasarruf kalemine ait birim enerji fiyatının çarpılması ile elde edilecek sonuçların toplamıdır. Şartnamede birim enerji fiyatları için enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanır ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanır. Enerji üretimine yönelik önlemler olması durumunda, birim enerji fiyatı ve/veya enflasyon oranı tanımlanabileceği gibi İdare tarafından şartnamede Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan birim fiyatları esas alan fiyat farkı mekanizması tanımlanabilir. Bu durumda, şartname ve sözleşme taslağında gereken düzenlemeler İdare tarafından yapılır. Her hâlükârda, yıllık bazda ödenecek bedelin hesabında kullanılacak birim enerji fiyatı, tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı tarihteki idarenin enerji faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamaz.”

MADDE 2– Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tip şartname taslağının 9 uncu maddesinin (9.1) numaralı fıkrasının (a) bendine “aslını” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya doküman bedelinin ödendiğine dair dekontu” ibaresi ve (i) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kesinleşmiş vergi ve prim borçlarının sınırının belirlenmesinde 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde bu hususlara ilişkin yer alan açıklamalar esas alınır.”

MADDE 3– Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tip şartname taslağının 11 inci maddesinin (11.3) numaralı fıkrasında yer alan “Karar, Tebliğ ve Şartnamede belirtilen koşulları sağlayamayan ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4– Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tip şartname taslağının 15 inci maddesinin (15.2) numaralı fıkrasında yer alan “5 (beş)” ibaresi “10 (on)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5– Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tip şartname taslağının 22 nci maddesinin (22.7) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve Birim Enerji Fiyatlarına” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birim enerji fiyatlarına ise yıllık … enflasyon oranında fiyat artışı uygulanabilir.”

MADDE 6– Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tip şartname taslağının Ek-2/1’inde yer alan Mali Teklif Formunun (37) numaralı dipnotunun sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şartnamede enflasyon oranı tanımlanması durumunda her yılın birim enerji fiyatı şartnamede tanımlı enflasyon oranı kullanılarak hesaplanır ve ilgili yıla ait tasarruf miktarı ile çarpılarak yıllık tasarruf tutarı hesaplanır.”

MADDE 7– Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan sözleşme taslağının 9 uncu maddesinin (9.2) numaralı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci cümlesinde yer alan “(kur farkı, enflasyon vb.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şartnamede enflasyon oranı veya fiyat farkı mekanizması tanımlanmamış olması durumunda, yüklenici tarafından Birim Enerji Fiyatlarına, Sözleşme süresince hiçbir sebeple fiyat farkı uygulanmaz.”

“Şartnamede enflasyon oranı veya fiyat farkı mekanizması tanımlanmış olması durumunda ise yıllık bazda ödenecek bedelin hesabında kullanılacak birim enerji fiyatı, tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı tarihteki idarenin enerji faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamaz.”

MADDE 8– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9– Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt