SHURA, enerji dönüşümünün finansmanı için 5 eylem alanı açıkladı

SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansman tarafını inceleyen “Türkiye’de Enerji Dönüșümünün Finansmanı” başlıklı raporunu yayınladı. Etkin enerji dönüşümünün finansmanı için 5 eylem...

1009 0
1009 0

SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Türkiye’deki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansman tarafını inceleyen “Türkiye’de Enerji Dönüșümünün Finansmanı” başlıklı raporunu yayınladı. Etkin enerji dönüşümünün finansmanı için 5 eylem planı açıklanan rapora göre, enerji dönüşümünün ekonomik, sosyal etkilerine yönelik detaylı çalışmalara ihtiyaç var.

Rapora göre, enerji dönüşümü yatırımlarının borçlanma oranı yüzde 60-65 civarındadır. Yenilenebilir enerjide borçlanma oranı yüzde 67-72 bandındayken enerji verimliliğinde yüzde 43-55 seviyesinde gerçekleşiyor. Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanında çok taraflı kalkınma
finansmanı kuruluşları ile uluslararası ihracat finansmanı kuruluşları öncü rol oynuyor.

Enerji sektörünün 2007-2018 döneminde toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı yüzde 2,3 olurken, bankacılık kredileri içindeki pay yüzde 7’ye yaklaşıyor. Orta-uzun vadeli borçlar dikkate alındığında pay yüzde 10 civarında olurken finansmandan alınan yüksek pay, yatırımlarda borçlanma oranının diğer sektörlere kıyasla daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

“Etkin enerji dönüşümü finansmanı için 5 Eylem Alanı”

Etkin enerji dönüşümünün finansmanı için 5 eylem planı açıklanan raporda, enerji dönüşümünün doğrudan ve dolaylı ekonomik, sosyal etkilerine yönelik detaylı çalışmalara ihtiyaç bulunduğu vurgulanıyor.

 1. Enerji dönüşümü perspektifinin ve piyasa mekanizmasının güçlendirilmesi
  o Uzun vadeli enerji dönüşümü stratejisinin oluşturulması
  o Kamunun enerji piyasasındaki düzenleyici rolünün güçlendirilmesi
  o Piyasa derinleşmesini destekleyecek ve finansal öngörülebilirliği artıracak
  politika gelişiminin sürdürülmesi
  o Yerel yönetimlerin enerji dönüşümü kapsamında üstlenebilecekleri rolün
  tanımlanması, yatırım ve finansman potansiyelinin genişletilmesi
 2. Finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi
  o Enerji dönüşümü, özellikle enerji verimliliğinin finansmanı için tanım
  geliştirilmesi
  o Enerji dönüşümüne yönelik kaynakların etkin dağılımı için iklim fonları ve
  paketlerinin toplandığı, kamunun öncülük ettiği merkezi bir fon oluşturulması
  o Uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere finans kuruluşları arasındaki
  koordinasyonu sağlayacak, kamu politikalarıyla uyumu kolaylaştıracak bir
  mekanizmanın oluşturulması
  o Finans kuruluşları dışında kurumsal yatırımcılardan fon sağlamaya yönelik
  girişim sermayesi, “kitlesel fonlama” vb. modeller için politika ve mevzuatın
  uluslararası örnekler de incelenerek enerji dönüşümünün finansmanı
  perspektifinden geliştirilmesi
 3. Enerji Verimliliği Finansmanının Artırılması
  o Enerji verimliliği uygulamaları için kuralların belirlenmesi konusundaki
  çalışmaların tamamlanması
  o Enerji verimliliği finansmanı için ayrı bir tanımın geliştirilmesi
  o Enerji verimliliği finansmanında finansman sağlayıcılar için destek
  mekanizmaları
  o Finansmanda enerji performans sözleşmelerinin teminat olabilmesi
  o Enerji verimliliği uygulamalarının finansmanında teminatlandırma için Kredi
  Garanti Fonu benzeri bir mekanizma oluşturulması
  o Binalarda enerji verimliliği yatırımlarının mortgage kapsamına dahil edilmesi ya
  da mortgage benzeri ürün geliştirilmesine yönelik altyapı sağlanması
 4. Yenilenebilir Enerji Finansman Modellerinin Geliştirilmesi
  o Yenilenebilir enerji finansmanında, finansman sağlayıcılar için destek
  mekanizmaları
  o Yenilenebilir enerjinin ayrı bir ürün olarak tanımlanması
  o Mevcut yenilenebilir enerji portföyünün refinansmanı
  o Mevcut yenilenebilir enerji portföyünden yaratılan fonların yeni yatırımlara
  yönlendirilmesi
 5. Dağıtık Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Finansman Modellerinin
  Geliştirilmesi
  o Dağıtık sisteme yönelik daha yönlendirici bir kamu politikasının oluşturulması
  o Dağıtık sistem yatırımlarının finansmanına yönelik kaynak sağlanması,
  portföyün ölçümlenebilmesi
  o Çatı sistemlerine yönelik riskleri azaltıcı ürünler geliştirilmesi, sigortacılık
  ürünlerinin daha kapsayıcı hale getirilmesi, yatırım paketlerine finansmanla
  birlikte dahil edilmesi
  o Dağıtık sistemde, iletim kaybında sağlanacak tasarrufun, birkaç yıl süreyle teşvik
  olarak kullandırılması

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt