Torba Yasayla Yenilenebilir Enerji Teşvikleri ve Tüm Enerji Sektörünün Önü Açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İmzaladığı “torba yasa”da  Enerji sektörü için Türkiye’nin önünü açacak gelişmeler bulunuyor. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEŞVİK EDİLECEK, ÇATILARA GES KURULMASI KOLAYLAŞIYOR. Apartmanlarda bulunanlarda dahil olacak...

3861 0
3861 0
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İmzaladığı “torba yasa”da  Enerji sektörü için Türkiye’nin önünü açacak gelişmeler bulunuyor.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEŞVİK EDİLECEK, ÇATILARA GES KURULMASI KOLAYLAŞIYOR.

Apartmanlarda bulunanlarda dahil olacak şekilde, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik edililiyor. Bu doğrultuda üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınıyor olacak.

MTV’DE ELEKTRİKLİ MOTORLARDA YENİ DÖNEM

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na, “taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre saptanan ve kilovat (kw) şeklinde ifade edilen azami güç” ifadesi, “motor gücü” tanımı olarak ekleniyor.

Kanunla, elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor. Bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki muadil araçların vergi tutarının yüzde 25’i oranın baz alınarak vergileye tabi olacak.

Elektrik motorlu panelvan ve motorlu karavanlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına dahil olacak. Söz konusu araçlar da muadil araçların yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan da sadece elektrik motoru olanlar, yaşları itibarıyla vergi tutarlarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Elektrik motorlu taşıtların vergilendirilmesi için, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda yer alan vergilendirmeye etki eden değişkenler arasına “motor gücü” ibaresi eklenecek.

BARAJ İNŞAATLARINDA KAMULAŞTIRMALARA DAİR

Kanunla, baraj inşası için gerçekleştirilen kamulaştırmalar sonunda, kamulaştırma sahasına mücavir malların sahiplerinin başvurusuyla; çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının imkanı olup olmadığı, kurulacak komisyon tarafından incelenecek.

Komisyonun gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün olmadığına karar verilmesi halinde, taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulacak.

OSB ve KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ

Kanuna göre, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan yada yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutulacak.

MADEN KAZASI KURBANLARININ YAKINLARINA İSTİHDAM SAĞLANMASI

Kanuna göre, 10 Haziran 2003 ila 13 Mayıs 2014 tarihlerinde kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere toplam bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

NÜKLEER SANTRALLER İÇİN TEŞVİK

Türk Petrol Kanunu’nda, mücbir sebep tanımı genişletiliyor. Doğal afet ve savaş hallerinin yanı sıra kısmi veya genel seferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan diğer benzeri hallerde, petrol işlemine etkileri oranında petrol hakkı sahibinin hak ve yükümlülükleri ertelenecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanabilecek. NTV

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt